برای امیر

،تو خیلی جدی گرفته ای 
شعرا
قافیه ای که در نمی آید را
به کنایه های غمگین ربط می دهند
و بی خود پای عشق را به پاییز باز می کنند

من اما از بین همه ی روزهایی که رفته
آنی را دوست داشتم
که از بی جایی کنار خیابان نشسته بودیم
و از بی دردی طرف عشق را گرفتیم

برادر
اینکه من خون دل بخورم و تو روزه ی سکوت بگیری را
غش در معامله نام داده اند

/ 0 نظر / 18 بازدید