همسفر

دفتر خاطراتی به رازداری دلم نيافتم
 هیچگاه
 ثانيه ای از زندگيم نبوده که به اکنونم نرسد
 جغدها فکر مرا به سوی پاييز ميکشند
 حيف که تو با بويش تازه ميشوی
 افسوس که برای بيزاری دليلی جز خودم ندارم
 امشب قرارست خواب روياهايم را ببينم
 از کودکيم تا ديروز با مشتهای بسته خوابيده ام
 دروغ گفته اند که من چيزی از سرزمين آرزوها برداشته ام
 تو را باد برايم آورد
 آنها دروغ گفته اند ...

«« ـ علی؟خوابيدی!؟
     ـــ گمونم آره
      - تو تاحالا عاشق شدی؟
     ـــ اااااه.مصبتو شکر هرچی خورديم پريد.انقد مارو ياد چيزايی که نداريم ننداز »»

/ 1 نظر / 2 بازدید
NegiN

گفتی دفتر خاطرات و رازداری داغ دلم تازه شد... یاد بلاگی افتادم که از ترس صد تا غریبه دوست نما پر از سانسور شده... تجربه کسب کردن گاهی قیمت بالای داره یه چیز به اندازه از دست دادن حس اعتماد میشه گفت.. با اینکه سخته اما ترجیحش میدم به لبحندهایی مصنوعی که سمتم پرت می کردن... از دست این مثلا آدما...