رولت روسی

شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳ 

اولای بهار که به اونجا اورده بودنش بدترین روزای زندگیش بود.مدام خودشو به دیواره های قفس میکوبید بلکه بتونه راهی رو برای فرار پیدا کنه.بهار تموم نشده بود که فهمید برای رد شدن از روزنه های قفس یه کمی چاقه.تا آخرای تابستون کاملا اشتیاقشو برای خوردن از دست داده بود.سعی کرد توی این چند ماه به کسی دل نبنده.آخرای پاییز یه بار دیگه سعی کرد خودشو به اونور قفس برسونه.بالهاشو زیر پاهاش جمع کرد.اول سرش بعد یکی از پاهاش و دست آخر هم اون یکیو.حالا از جایی عبور کرده بود که تا دیروز براش اونور دنیا بود.عجله ای نداشت .دلش میخواست برای آخرین بار دخترکی که تقریبا هرروز بهش سر میزد رو ببینه.به آسمون و به قفس نگاه کرد.آسمون خیلی آبی بود.بالهاشو زیر پاهاش جمع کرد و دوباره به قفس برگشت.باید تا فردا صبر میکرد.اشکال کار اینجا بود که واقعا به دخترک عادت کرده بود.
هوا اونشب سرد بود.خیلی سردتر از یه شب پاییزی.دونفر وارد قفس شدن و بعد از مدتی اونجا رو ترک کردن.بعد از رفتنشون قفس یه کم گرم تر شده بود.آخرین شب اسارتش داشت خوش میگذشت ولی حتی لحظه ای هم به موندن فکر نکرد.تا صبح راحت خوابید.
صبح زود دخترک از پشت شیشه هایی که دورتا دور قفس نصب شده بود به پرنده ی محبوبش نگاه میکرد که وحشیانه خودشو به شیشه ها میکوبید ...


««
کنار مطبخ ارباب آنجا
بر آن خاک اره های نرم خفتن
چه لذت بخش و مطبوع است و آنگاه
عزیزم گفتن و جانم شنفتن

وز آن ته مانده های سفره خوردن
وگر آن هم نباشد استخوانی
چه عمر راحتیدنیای خوبی
چه ارباب عزیز و مهربانی

ولی شلاق این دیگر بلاییست
بلی اما تحمل کرد باید
درست است اینکه الحق دردناک است
ولی ارباب آخر رحمش آید

گذارد چون فروکش کرد خشمش
که سر بر کفش و بر پایش گذاریم
شمارد زخمهامان را و ما این
محبت را غنیمت میشماریم ...
»»


بن بست تير

Comments()

  ٤:۳٥ ‎ب.ظ|| شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳ ||Russian Roulette   


امرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آذر ٩٤
خرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳