رولت روسی

چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳ 

چمدوناشو روی يه چرخ دستی بزرگ گذاشته بود.خيلی مراقب بود که قدم های کوتاه ولی سريعشو رو پای کسی جا نزاره.پيرزنی که گويا مادرش بود چشماشو به قالی ای که روی زمين کشيده ميشد دوخته بود.دستپاچه بود.اينو ميشد از روی حرفایی که با هم ردوبدل نميکردن فهميد.مرد خيلی آروم و موقر،قبل از اينکه پاسپورتشو تحويل بده برگشت.با همه ی آدمايی که باهاش اومده بودن دس داد .مستقيم توی صورتشون نگاه ميکرد و قدری سرشو به پايين خم ميکرد.دستاشونو کاملا توی مشتش جا ميداد و سعی ميکرد اونطوری که يادگرفته بود کمی فشار بهشون بياره.
ـ برسم زنگ ميزنم
وسايلشو از چرخ به روی ريل گذاشت و وارد سالن شد.مادرشو ديد که از لابلای جمعيت سرک ميکشيد.انگشتاشو ميبوسيد و باحالت عصبی ای توی هوا تکون ميداد ....

Comments()

  ٧:۱٩ ‎ب.ظ|| چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳ ||Russian Roulette   


امرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آذر ٩٤
خرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳