رولت روسی

یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳ 

ـ ميدونی؟
  ــ چيو؟!
 ـ فک کنم ديگه داری خل ميشی.
 ــ چطور مگه؟
 ـ آخه وقتی داشتی باهام حرف ميزدی چند بار بهم گفتی از اينی که هستی خوشحالی
 ــ قبول داری که غير از اين کاری از دستم برنمياد؟
 ـ نوچ!
 ــ ميدونی؟
 ـ نه!
 ــ چيو!؟
 ـ قبول ندارم.زندگی رو نميتونی با دروغ گفتن به خودت بگذرونی.
 ــ اشکالش چيه؟
 ـ اشکالش اينه که زندگی برای گذروندن نيست.
 ـ زندگی رو بايد زندگی کرد
 ـ بايد تک تک لحظه هاش رو تبديل به خاطره کرد
 ـ زندگی رو ميشه بارها شروع کرد
 ـ زندگی همون مرگ از روی ترحمه
‌ ــ اتانازی ...
 ـ خفه شو وسط حرف من
 ـ زندگی اون پيرمرد پيرزنايين که سالهاس لب به سرخ کردنی نزدن
 ـ زندگی اتوبوسيه که بچه مدرسه ايا از در و ديواش آويزونن
 ـ زندگی يعنی گل کوچيک
 ـ زندگی يعنی تا صبح بيخوابی کشيدن
 ـ زندگی يعنی گوش دادن به صدای خش خش جاروی کارگر شهرداری
 ـ زندگی يعنی صدای خرپ خرپ له شدن برف
 ـ زندگی يعنی دست دوستی که گرم نيست
 ـ زندگی يعنی خنديدن به اون منگلی که فکر ميکنه عاشق شده
 ـ زندگی يعنی عکس بغض کرده ی يه بچه  که يه گل خشک شده به موهاش زده
 ـ زندگی يعنی همه ی آرزوهای دست نيافتنی
 ـ همه ی خوابايی که زود فراموش ميشن
 ـ همه ی نگاه هايی که ردوبدل ميشن
 ـ همه ی حرفايی که زده نميشن
 ـ همه ی ...
 ــ ببين اگه نطقت تموم شد من برم بخوابم
 ـ برو بکپ به درک ...


 پاورقی ۱:فدای پيرهن  چاک ماهرويان باد
                                                      هزار جامه ی تقوی و خرقه ی پرهيز
پاورقی ۲:حالا که فکرشو ميکنم ميبينم اون تابع صعودی بی کران روز به روز داره بالاتر ميره.
پاورقی ۳:خيلی کم اضطراب داشتيم و کم چشم به راه بوديم،اينم شده قوز بالاقوز!

Comments()

  ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ|| یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳ ||Russian Roulette   


امرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آذر ٩٤
خرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳