رولت روسی

چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥ 

من تنها نبودم
کسی پیشتر آنجا بوده
که راه را گل کرده
برگ ها را تکانده
و پرنده ها را تارانده 

وقتی رسیدم تاریک بود و انگار کسی به دنبالم می آمد 

Comments()

  ٢:٥۳ ‎ق.ظ|| چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥ ||Russian Roulette   دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥ 

ننه مشهدی نامی بود در خانه ای وقفی
دو حوض بزرگ داشت در دو عمارت زهوار دررفته
که منِ پنج ساله را زن های همسایه با بدبختی از یکیشان بیرون کشیده بودند 

امیر پسر کوچکش گوشت به تن نداشت و رنگ به صورت
ما بی آبروها "امیر آفریقایی" صدایش میکردیم
دختری هم داشت که در قید این دنیا نبود ... مریم دیوونه
و بزرگ ترین شوخی دنیا این بود که ننه مشهدی تنیس البو گرفته بود

تازه نوشتن یاد گرفته بودم که جمع کردند جل و بساطشان را به قصد نیشابور، یا سبزوار شاید
چند بار از  امیر آفریقایی نامه گرفتم و جواب دادم

و همینطور که میدانی خاطره ها همیشه جایی به بن بست میخورند


Comments()

  ۱:۳٢ ‎ق.ظ|| دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥ ||Russian Roulette   چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ 

ندیده بودم

که پاسبان ها دست از کار بکشند

و باران قصد جان آدمی را بکند

مگر در آن کوره راه بی پایان

که شبش به صبح نمی رسید

و رودهایش در افق کناره می گرفتند

Comments()

  ۱:٥٠ ‎ق.ظ|| چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥ ||Russian Roulette   چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥ 

شنیده ای؟
چه ضجه ای می کشند کلاغ ها
وقتی که نزدیک غروب
باران جان می گیرد
و کوره راه ها به دروغ 
راه خانه را نشان می دهند

 

Comments()

  ۱:٥٧ ‎ق.ظ|| چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥ ||Russian Roulette   چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥ 

شیفته خوشی هایی هستم
که اگر ذره ای بلغزی، کامت تلخ میشود
مثل شنا در دریا 

Comments()

  ٢:۱٠ ‎ق.ظ|| چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥ ||Russian Roulette   پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤ 

تو یک معشوقه تمام و کمال می بودی
یکی از آن افسانه ای هایش
اگر تنها یک خاطره از تو برایم مانده بود 

Comments()

  ۳:٤۳ ‎ق.ظ|| پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤ 

تا مدرسه تعطیل شود

تنها به مرگ می اندیشید
و بازگشت به خانه
 

Comments()

  ۸:٤٩ ‎ب.ظ|| سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٤ 

چه می خواهند کبوتران از دنیا
که بدان نمی رسند؟ 

Comments()

  ٢:٢٧ ‎ق.ظ|| پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤ 

سال ها پیش
پیشانی تبدار دخترکی را شسته بود
دانه برفی که حالا به دریا می افتاد

Comments()

  ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ|| دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ 

دلش تابستان می خواست
آفتاب کم جانِ پاییز

Comments()

  ٦:٠٧ ‎ب.ظ|| شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ 

سکوت کن
می خواهم صدای پرنده ها را بشنوم

باغبان به تندباد صبحگاه می غرید

Comments()

  ٦:٢۳ ‎ب.ظ|| چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ 

ماه آن شب گرفت
و کلاغ ها می توانستند
خودشان باشند

Comments()

  ۸:٥٥ ‎ق.ظ|| چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ 

بیراهه است
تمام مسیرهایی
که سهره را به خانه میبرد

Comments()

  ۸:٥٩ ‎ق.ظ|| سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ 

شکایتی ندارند
جوانه های شبدر
که بر زیر سنگ می رویند

Comments()

  ٧:۱٤ ‎ق.ظ|| شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ ||Russian Roulette   شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ 

تا صبح
پلک نزد
مادری که پسرش برای خدا می جنگید

Comments()

  ۳:۳٩ ‎ب.ظ|| شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳ ||Russian Roulette   


امرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آذر ٩٤
خرداد ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
تیر ٩۳
اردیبهشت ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
فروردین ٩۱
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
امرداد ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳